INFORMACJE  OGÓLNE  DOTYCZĄCE  PRZEDSZKOLA


1. OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE
Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, która związana jest z nowelizacją ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. o systemie oświaty. Zmiana ww. ustawy przewiduje m.in. wprowadzenie maksymalnej wysokości opłaty 1 zł za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych oraz innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę w czasie przekraczającym wymiar bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego nie obejmuje kosztów wyżywienia.

W porównaniu z poprzednim brzmieniem uchwały, z opłat za korzystanie z przedszkoli miejskich dodatkowo zwolnieni będą użytkownicy Łódzkiej Karty Dużej Rodziny, co stanowi znaczne poszerzenie katalogu korzyści dla rodzin wielodzietnych w Łodzi.

Wysokość opłat za żywienie ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę. Sposób pobierania opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem a rodzicem dziecka.

Od 1 września 2021 opłaty wynoszą:
– 1 godzina pobytu dziecka w przedszkolu – 1 zł
– stawka żywieniowa za 3 posiłki – 10 zł

Wpłaty za pobyt dziecka w przedszkolu i posiłki dokonujemy na niżej podany numer konta:

Przedszkole Miejskie nr 50
22 1240 1037 1111 0011 0916 8903


2. ZAJĘCIA DODATKOWE DLA WSZYSTKICH DZIECI
Poniżej harmonogram zajęć dodatkowych, które będą organizowane dla wszystkich dzieci nieodpłatnie na terenie naszej placówki:
 
Taniec nowoczesny  – prowadzony przez instruktora z firmy APSIKOWO Katarzyny Kubus-Salskiej
we wszystkich grupach wiekowych 1 raz w tygodniu
PONIEDZIAŁEK w godzinach 13:00 – 15:00
 
Zajęcia ruchowe z gimnastyką i elementami piłki nożnej – prowadzone przez trenera Piotra Baryłę ze Szkółki Piłkarskiej ATOM we wszystkich grupach wiekowych 1 raz w tygodniu
ŚRODA w godzinach 13:00 – 15:00
 


3. PRAWO OŚWIATOWE
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z Nową podstawą programową, która znajduje się do pobrania pod linkiem:

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/356/1

oraz do zapoznania się z dokumentami prawa oświatowego m.in. Ustawą o systemie oświaty, Prawem oświatowym, Kartą Nauczyciela. Dokumenty są możliwe do pobrania na stronie Łódzkiego Kuratorium Oświaty:

https://www.kuratorium.lodz.pl/kuratorium/prawo-oswiatowe/


4. PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA NR 50 W ŁODZI

I. Przyprowadzanie dziecka do przedszkola

 1. Rodzice (opiekunowie prawni) przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola, są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.
 2. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi lub osobie pełniącej dyżur w szatni. W przeciwnym wypadku żaden pracownik przedszkola nie może ponosić odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka.
 3. Osoba odbierająca dziecko od rodzica ma obowiązek zwrócenia uwagi czy wnoszone przez dziecko zabawki lub inne przedmioty nie mają cech niebezpiecznych mogących stworzyć zagrożenie.
 4. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe i czyste.
 5. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola. Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi. Nauczyciel ma prawo nie przyjąć chorego dziecka. W przypadku różnicy zdań między nauczycielem a rodzicem na temat stanu zdrowia dziecka – rodzic winien przedstawić zaświadczenie od lekarza pediatry o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pobytu dziecka w przedszkolu.
 6. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe należy zgłaszać wyłącznie pisemnie dołączając zaświadczenie lekarskie.
 7. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.

II.Odbieranie dziecka z przedszkola

 1. Dziecko odbierane jest z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów).
 2. Wydanie dziecka innym osobom może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia podpisanego przez rodziców z podaniem danych osobowych i numerem dowodu osobistego. Wypełnione oświadczenia rodzice osobiście przekazują nauczycielom lub dyrektorowi przedszkola.
 3. Jeśli dziecko ma być wydane osobie niepełnoletniej – rodzeństwu, które ma ukończone 13 lat, rodzice są zobowiązani sporządzić dodatkowe pisemne upoważnienie. W przypadku braku takiego upoważnienia, nieczytelnego lub niepełnego zapisu, dziecko nie zostanie wydane z przedszkola.
 4. Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
 5. Jeśli dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn nie będzie chciało wyjść z przedszkola z osobą upoważnioną przez rodziców, dziecko nadal pozostaje pod opieką nauczycielki, a dyrektor przedszkola lub inna osoba upoważniona niezwłocznie skontaktuje się telefonicznie z rodzicami w celu ustalenie dalszego postępowania.
 6. Rodzice dzieci, które pierwszy rok będą uczęszczały do przedszkola przed rozpoczęciem uczęszczania wypełniają druk oświadczenia o osobach odpowiedzialnych za przyprowadzanie i odbieranie dziecka.
 7. Rodzice dzieci uczęszczających kolejny rok do przedszkola, uaktualniają oświadczenia w pierwszym dniu września roku szkolnego.
 8. Upoważnienia są skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola i mogą zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione.
 9. Rodzice mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka z przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić poprzez udzielenie pełnomocnictwa w formie pisemnej. Wydanie dziecka nastąpi po wcześniejszym okazaniu przez taką osobę dowodu osobistego.
 10. Na telefoniczną prośbę rodzica, czy innej osoby, dziecko może być wydane tylko w przypadku telefonu sprawdzającego do rodzica wykonanego przez pracownika przedszkola i potwierdzającego wcześniejszą informację.
 11. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.Personel przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. W tym przypadku należy wezwać drugiego rodzica, opiekuna prawnego dziecka, lub upoważnioną osobę. Jeżeli jest to niemożliwe personel przedszkola ma prawo wezwać Policję.
 12. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
 13. Rodzice lub upoważnione osoby odbierają dziecko osobiście zgłaszając woźnej pełniącej dyżur w szatni przedszkola, która prosi dziecko przez domofon.
 14. W miesiącach, gdy dzieci przebywają w ogrodzie przedszkolnym, nauczyciel
 15. wymaga od rodzica i dziecka, aby fakt odebrania był zaakcentowany przez wyraźne pożegnanie u nauczycielki mającej je pod opieką.
 16. Obowiązkiem nauczycieli oraz woźnej w szatni jest upewnienie się, czy dziecko jest odbierane przez osobę wskazaną w oświadczeniu.
 17. Na terenie szatni, z chwilą oddania dziecka rodzicom lub osobie upoważnionej – za bezpieczeństwo dziecka odpowiadają te osoby.

5. BAJKOTERAPIA
Jak pomóc dziecku, które jest nieśmiałe? Jak wytłumaczyć przedszkolakowi, że duchy nie istnieją, a upiorne kształty tańczące nocą na ścianie pokoju to tylko cienie drzew rosnących w ogrodzie?
Niestety logiczne tłumaczenie i przekonywanie, że nie ma się czego bać, zwykle na niewiele się zdają. Co zatem robić, kiedy do świata kilkulatka wkrada się lęk?
W takich sytuacjach niezwykle pomocne mogą okazać się bajki terapeutyczne, które w prosty i skuteczny sposób są w stanie przeniknąć do dziecięcej rzeczywistości, pomagając ją uporządkować, zrozumieć oraz uwolnić od trosk i zmartwień. Atrakcyjna bajkowa rzeczywistość, bliscy dziecku bohaterowie, przeżywający nie tylko podobne problemy, ale również niezwykłe przygody, pozwalają maluchowi na konfrontację z własnym lękiem w bezpiecznym i odpowiednio zaaranżowanym świecie bajki. Daje to dziecku możliwość spojrzenia na problem z innej perspektywy, a w konsekwencji podjęcia walki z własnym lękiem i zapanowania nad nim.

Propozycje literatury:

 1. „Już się nie boję. Bajki terapeutyczne dla przedszkolaków”Julia Śniarowska, Wydawnictwo Bliżej Przedszkola, 2014

Książka zawiera piętnaście bajek, opracowanych z myślą o dzieciach między czwartym a szóstym rokiem życia, które borykają się z lękami charakterystycznymi dla wieku przedszkolnego. Każda bajka poświęcona jest innemu problemowi, każda opatrzona jest również komentarzem psychologa. Komentarz psychologa – oprócz krótkiego, teoretycznego wprowadzenia  – zawiera także praktyczne wskazówki i rady dla rodziców – jak rodzić sobie z danym problemem i jak mu zapobiegać, zestawy pytań i zagadnień, które można wykorzystać do rozmowy z dzieckiem na trudny temat oraz pomysły na zabawy i aktywności, pomocne w pracy nad problemem.

 1. „Bajkowe mosty, czyli całkiem inne bajki rodzinne. Terapeutyczne opowiadania” ZELENAY Ewa, Wydawnictwo “Jedność”, 2007

„Bajkowe mosty”  to utwór szczególny nie tylko dla dzieci, ale i rodziców. W bajkach nie ma baśniowego świata, lecz jest realna rzeczywistość, bliska ludziom współczesnym. Teksty uczą, jak pokonać niesprawiedliwość i zło, w jaki sposób odnaleźć się w sytuacjach trudnych dla dziecka. Bohaterowie są powszechnie znani, to pory roku, dynia, fasolki, strumień czy cebulka. Mają oni takie same problemy, jak ludzie. Wniosek z opowieści napawa optymizmem: życie trzeba zaakceptować i pokochać, co nie oznacza, że należy godzić się ze złem.

 1. „Kubuś będzie miał braciszka”, Monica Rinaldini, Vilma Costetti, Wydawnictow Czarna Owca, 2011

Rodzice mają dla Kubusia niespodziankę: będzie miał braciszka! Kubusia przepełniają najróżniejsze uczucia i emocje. Przez długie miesiące oczekiwania mama i tata są cały czas blisko niego i pomagają mu rozpoznawać kłębiące się w nim uczucia. Mały chłopiec Kubuś uczy się rozpoznawać własne uczucia i potrzeby, i w łagodny sposób rozmawiać o nich, nawet kiedy jest bardzo niezadowolony z pojawienia się na świecie młodszego brata, czy faktu, że w przedszkolu musi zostać bez mamy i taty.

 1. „Mamo, boję się szkoły”,RAMERA Giovanni , Wydawnictwo WAM, 2007

Opowiadanie to proponuje dziecku rozwiązanie trudnego problemu jakim jest niechęć do szkoły. Książka dotyczy dzieci uczęszczających do początkowych klas szkoły podstawowej. Problem aklimatyzacji, próby odnalezienia swojego miejsca w klasie szkolnej, chęć zdobycia akceptacji przez rówieśników, poczucie niesprawiedliwości ze strony nauczycielki, porównywanie się z innymi bardziej sprawnymi i przez to bardziej lubianymi dziećmi, to poważne problemy z jakimi borykają się mali uczniowie. Pierwszymi objawami problemów szkolnych (w tym przypadku nie chodzi o problemy z nauką, ale z poczuciem odrzucenia i braku prawdziwych przyjaciół) jest złe samopoczucie, skarżenie się dziecka na ból brzucha, głowy.

 1. „Rodzeństwo bez rywalizacji. Jak pomóc własnym dzieciom żyć w zgodzie, by samemu żyć z godnością”, Adele Faber, Elaine Mazlish, Wydawnictwo Media Rodzina, 2013

“Gdy w rodzinie pojawia się drugie dziecko, pojawia się też problem, któremu rodzice muszą sprostać. Muszą wiedzieć, w jaki sposób zapewnić każde dziecko, że jest bezpieczne, wyjątkowe i kochane, muszą pomóc odkryć młodym “przeciwnikom”, jakie korzyści płyną z dzielenia się i współpracy, muszą wreszcie stworzyć podwaliny przyszłych stosunków między zwaśnionymi dziećmi, by któregoś dnia dostrzegły one, że stanowią dla siebie źródło oparcia i sympatii.”

 1. „Nasza wspaniała inna rodzina”Ewa Sawicka, Wydawnictwo WSiP, 2006

Coraz częściej rodzinę tworzą rodzice i tylko jedno dziecko czy jeden rodzic (ewentualnie babcia) i jedno/dwoje dzieci, gdy tata odszedł lub umarł. Jak o tak trudnych sprawach rozmawiać z kilkulatkiem? Jak wprowadzić w jego życie nowego partnera mamy i jak pomóc mu funkcjonować w dwóch domach po rozwodzie rodziców? Co robić, by nie czuć się atakowanym przez dziecko za własne życiowe wybory? Odpowiedzi na te i wiele innych trudnych pytań znajdziecie Państwo w naszej książce. Książka rekomendowana dla rodziców dzieci w wieku 7-10 lat.

Wielkość czcionki
Kontrast