Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Deklaracja Dostępności

Wstęp

Przedszkole Miejskie nr 50
w Łodzi
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

Daty publikacji i aktualizacji

 • Data publikacji strony internetowej: 2022-10-05.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-10-05.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
 • Strona zawiera mapę dojazdu - mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
 • Niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo - pochodzą od podmiotów zewnętrznych,
  dlatego też zapewnienie dostępności tychże dokumentów nie leży w gestii placówki edytującej stronę.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 • Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2024-04-19.
 • Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2024-04-19.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

 • osoba kontaktowa - Sylwia Kubicka,
 • adres e-mail - kontakt@pm50.elodz.edu.pl,
 • numer telefonu - 42 657 33 76,
 • adres do korespondencji - Przedszkole Miejskie nr 50, ul. Bojowników Getta Warszawskiego 14, 91-438 Łódź.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury wnioskowo-skargowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Przedszkole Miejskie nr 50 „Pod Topolą” mieści się przy ulicy Bojowników Getta Warszawskiego 14 w Łodzi.
Położone jest w starej części dzielnicy Bałut, w pobliżu skrzyżowania ulicy Franciszkańskiej z Wojska Polskiego.
Główne wejście do przedszkola znajduje się od północnej strony budynku po 2 (dwóch) schodach bez poręczy. Dzwonek do przedszkola znajduje się po lewej stronie drzwi wejściowych na wysokości 1,70 centymetrów.
Brak podjazdu dla wózków przy wejściu do przedszkola.
Od strony wschodniej mieści się drugie wejście służbowe do budynku oraz od strony zachodniej wejście z dostępem na teren ogrodu.
Na parterze od strony południowej są dwie sale z awaryjnym wyjściem balkonowym na taras. 
Z tarasu do ogrodu przedszkolnego prowadza po obu jego stronach 2 (dwa) schody bez poręczy.
Na piętro można dostać się schodami głównymi oraz schodami od wejścia służbowego. 

Korytarze i przejścia szerokie, zgodne z ppoż i BHP. Schody z poręczami na dwóch wysokościach.

Przedszkole nie posiada udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami w postaci pochylni bądź wind zewnętrznych lub wewnętrznych oraz przystosowanych toalet.

Przed budynkiem przedszkolnym brak jest miejsc parkingowych w wyznaczonych miejscach dla osób z niepełnosprawnościami.

Istnieje możliwość wejścia do przedszkola z psem asystującym po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania. Warunki wejścia na teren przedszkola z psem asystującym:

 • pies asystujący musi być wyposażony w uprząż,
 • osoba z psem asystującym powinna okazać certyfikat potwierdzający status psa asystującego,
 • osoba z psem asystującym powinna okazać aktualne zaświadczenia o szczepieniach weterynaryjnych,
 • osoba, która wchodzi z psem asystującym na teren przedszkola ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.