Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rekrutacja / Набір учнів

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2023/24

Rekrutacja do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2023/2024 odbywa się tylko i wyłącznie za pomocą systemu elektronicznego

 1. Informacje ogólne

W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto Łódź biorą udział dzieci urodzone w latach 2017– 2020 oraz dzieci z rocznika 2016, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto Łódź odbywa się na wolne miejsca i obejmuje dzieci zamieszkałe w Łodzi.

Dzieci urodzone w 2021 roku nie uczestniczą w rekrutacji elektronicznej. Rodzice / prawni opiekunowie tych dzieci (po ukończeniu przez nie 2,5 r.) mogą starać się o zapisanie ich do przedszkoli miejskich po zakończeniu postępowania uzupełniającego (czyli po 31 sierpnia 2023 r.) na wolne miejsca.

Rodzice / prawni opiekunowie dzieci zamieszkujących poza Łodzią mogą ubiegać się o przyjęcie dzieci do przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto Łódź po zakończeniu postępowania uzupełniającego (czyli po 31 sierpnia 2023 r.), pod warunkiem wolnych miejsc w wybranym przedszkolu miejskim.

Rodzice / prawni opiekunowie, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola miejskiego niż to, do którego dziecko dotychczas uczęszcza muszą pamiętać, że w takim przypadku rekrutacja odbywa się na takich samych zasadach, jak dla dziecka zapisywanego do przedszkola miejskiego po raz pierwszy.

 1. Podstawowe postępowanie rekrutacyjne – kryteria rekrutacyjne

Kandydaci biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024
do przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto Łódź, przyjmowani są w oparciu o liczbę uzyskanych punktów w zależności od spełnianych kryteriów. Kolejność zgłoszeń nie ma żadnego wpływu na przyjęcie kandydata do przedszkola miejskiego.

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego – zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm. ) brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 1. wielodzietność rodziny kandydata,
 2. niepełnosprawność kandydata,
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Każde z wymienionych kryteriów ma wartość 200 punktów.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone na podstawie uchwały nr LIII/1614/22 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich oraz przyznania im określonej liczby punktów.

Kryteria brane pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich:

 1. rodzeństwo dziecka kontynuującego edukację w placówce pierwszego
  wyboru – 64 punkty,
 2. co najmniej jeden z rodziców dziecka rozliczył podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w Mieście Łodzi – 32 punkty,
 3. dziecko poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018 r. 753 i z 2019 r. poz. 2118) lub dziecko, u którego lekarskie badanie kwalifikacyjne daje podstawy  do odroczenia obowiązkowego szczepienia ochronnego – 16 punktów.
 4. dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących w formie studiów stacjonarnych, kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko – 8 punktów,
 5. dziecko uczęszczające do żłobka w roku rekrutacji – 4 punkty,
 6. dziecko wskazane przez pracownika socjalnego zagrożone objęciem pieczą zastępczą – 2 punkty.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania – 126.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola miejskiego.

 

5 kwietnia 2023 r. o godz. 08:00  zostanie uruchomiona strona internetowa, na której zamieszczony będzie informator zawierający oferty przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto Łódź oraz instrukcja wypełnienia wniosku w formie elektronicznej. Strona będzie aktywna  do 20 kwietnia 2023 r. do godz. 15:00.

Rodzice / prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do 3 przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto Łódź. Rodzice / prawni opiekunowie układają listę wybranych placówek według preferencji.

Do wniosku rodzice / prawni opiekunowie dołączają wymagane, określone w ustawie kopie poświadczone za zgodność z oryginałem lub oryginały dokumentów potwierdzających spełnienie danych kryteriów, w tym:

 1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu
  na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 3. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 4. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą, oraz
 • oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów, zgodnie z 1 ust. 1 pkt. 1,3,4,5 i 6 uchwały LIII/1614/22 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich oraz przyznania im określonej liczby punktów;
 • kopia pierwszej strony zeznania podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku zeznania elektronicznego wraz z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru ze zgodnym numerem referencyjnym (UPO) lub oświadczenie zawierające numer aktywnego pakietu Mieszkańca na Karcie Łodzianina jako potwierdzenie spełniania kryterium o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 uchwały LIII/1614/22 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich oraz przyznania im określonej liczby punktów.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 Ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.).

Rodzice / prawni opiekunowie dzieci objętych obowiązkiem szkolnym (tj. urodzonych w 2016 r.) winni dołączyć do wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola miejskiego decyzję dyrektora obwodowej szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego.

Wypełniony wniosek podpisują oboje rodzice / prawni opiekunowie dziecka. Złożone podpisy są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.

Wnioski weryfikuje komisja rekrutacyjna. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

 1. żądać od rodziców / prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
 2. zwrócić się do Prezydenta Miasta Łodzi o potwierdzenie okoliczności zawartych
  w oświadczeniach. Prezydent w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach: korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu, może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji oraz może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.

Uwaga: Rodzice/ prawni opiekunowie nie składają wniosku w wersji papierowej w placówkach wskazanych na liście preferencji tylko załączają wniosek i inne dokumenty w formie załączników w systemie elektronicznej rekrutacji.

 1. Należy wypełnić elektroniczny wniosek na stronie systemu rekrutacji.
 2. Po wypełnieniu wniosku trzeba go wydrukować, podpisać, następnie zrobić skan lub zdjęcie i dołączyć w systemie rekrutacji jako załącznik.
 3. Dodatkowo jeśli zaznaczono spełnianie kryteriów ustawowych lub/i samorządowych to w formie załączników należy je dodać podobnie jak wszystkie inne dokumenty/oświadczenia na potwierdzenie kryteriów.

Wniosek wraz z innymi dokumentami/oświadczeniami jest widoczny we wszystkich placówkach wskazanych na liście preferencji. Wniosek w systemie zatwierdza placówka pierwszego wyboru.

12 maja 2023 r. o godz. 15:00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy uszeregowanej alfabetycznie kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Listy umieszczone zostaną w siedzibie danej placówki.

Dodatkowo informację o zakwalifikowaniu /niezakwalifikowaniu kandydata  do danej placówki rodzice/ prawni opiekunowie mogą sprawdzić logując się na swoje konto
w systemie elektronicznej rekrutacji lub rodzice/prawni opiekunowie informację o zakwalifikowaniu /niezakwalifikowaniu kandydata otrzymają drogą elektroniczną na adres e-mail, wskazany we wniosku.

Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych w terminie
od 12 maja od godz. 15:00 do 19 maja 2023 r. do godz. 15:00 zobowiązani są, do złożenia potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola miejskiego, do którego kandydat został zakwalifikowany.

Rodzice/prawni opiekunowie po otrzymaniu wyników rekrutacji
o zakwalifikowaniu kandydata do danego przedszkola zobowiązani są zalogować się na swoje konto w systemie rekrutacji i elektronicznie potwierdzić wolę przyjęcia.

Niepotwierdzenie w terminie woli przyjęcia będzie traktowane jako rezygnacja
z przyjęcia kandydata do danej placówki.

26 maja 2023 r. o godz. 15:00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz informację o liczbie wolnych miejsc lub ich braku.

Ww. listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o najniższej liczbie punktów, która uprawniała do przyjęcia kandydata. Ponadto na listach umieszcza się datę podania ich do publicznej wiadomości opatrzoną podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. 

Listy umieszczone zostaną w siedzibie danej placówki. Dodatkowo informację o przyjęciu/nieprzyjęciu kandydata  do danej placówki rodzice/ prawni opiekunowie mogą sprawdzić logując się na swoje konto w systemie elektronicznej rekrutacji.

Rodzice / prawni opiekunowie dzieci, które zostaną przyjęte do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2023/2024 mają obowiązek zgłoszenia się do nich celem dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych i podpisania informacji dotyczącej zasad korzystania z usług świadczonych przez przedszkole, w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu nie później jednak niż do 10 września 2023 r.

Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu miejskim, które przeprowadzało postępowanie rekrutacyjne przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola miejskiego została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

 • Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się
o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych oraz do przedszkola integracyjnego, oddziału integracyjnego, przedszkola specjalnego, oddziału specjalnego biorą udział w rekrutacji elektronicznej – na zasadach ogólnych.

W sytuacji, kiedy dziecko jest w trakcie badań w celu uzyskania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii o odroczeniu od obowiązku szkolnego, rodzic/prawny opiekun, w trackie postępowania rekrutacyjnego powinien dostarczyć zaświadczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej, potwierdzające ten fakt. Odpowiednie dokumenty będzie trzeba dostarczyć do danej placówki w późniejszym terminie.

Pytania w sprawie rekrutacji można kierować bezpośrednio do placówek  przedszkolnych w godzinach ich pracy za pośrednictwem adresu e-mail.

Adres strony internetowej dla rodziców: https://nabor.pcss.pl/lodz

 

 

Правила набору на 2023/24 навчальний рік

Набір до муніципальних дитсадків на 2023/2024 навчальний рік відбувається тільки і виключно через електронну системуЗагальна інформаціяДіти 2017-2020 років народження та діти 2016 року народження, які на підставі висновку психолого-педагогічної консультації були відсторонені від відвідування школи, беруть участь у процедурі набору до муніципальних дитячих садків міста Лодзь.

Процедура набору в муніципальні дитячі садки міста Лодзь базується на вакансіях і охоплює дітей, які проживають у Лодзі.Діти 2021 року народження в електронному наборі участі не беруть.Батьки/опікуни цих дітей (при досягненні ними 2,5 років) можуть подати заяву на зарахування їх до муніципальних дитсадків після проходження додаткової процедури (тобто після 31 серпня 2023 року) на безкоштовні місця.Батьки/законні опікуни дітей, які проживають за межами Лодзі, можуть подати заяву на прийом дітей до муніципальних дитсадків міста Лодзь після завершення додаткової процедури (тобто після 31 серпня 2023 р.), за умови наявності вільних місць у вибраному муніципальному дитсадку. .Батькам/опікунам, які мають намір зарахувати дитину до муніципального дитячого садка, крім того, який дитина відвідує до цього часу, необхідно пам’ятати, що в такому випадку набір здійснюється на тих же умовах, що й для дитини, яка зарахована до муніципального дитячого садка для перший раз.

Основна процедура прийому на роботу - критерії прийому на роботу Кандидати, які беруть участь у процедурі набору на 2023/2024 навчальний рік до муніципальних дитячих садків міста Лодзь приймаються на основі кількості балів, отриманих залежно від відповідних критеріїв. Порядок подання заяв не впливає на вступ кандидата до муніципального дитячого садка. На першому етапі процедури прийому на роботу – відповідно до ст. 131 сек. 2 закону від 14 грудня 2016 р. Закону про освіту (Зак. вісник за 2021 р., ст. 1082 із змінами) разом враховуються такі критерії: багатодітна сім'я кандидата, інвалідність кандидата, інвалідність одного з батьків кандидата, інвалідність обох батьків кандидата, інвалідність братів і сестер кандидата, одиноке батьківство кандидата в сім'ї, поміщення кандидата під варту. Кожен із перерахованих критеріїв оцінюється в 200 балів.

У випадку еквівалентних результатів, отриманих на першому етапі процедури найму, або якщо після закінчення цього етапу в закладі все ще є вакансії, критерії, викладені в резолюції № LIII/1614/22 міської ради в Лодзі від 12 січня 2022 року щодо визначення критеріїв, які враховуються на другому етапі набору до комунальних дитячих садків та нарахування їм певної кількості балів. Критерії, які враховуються на другому етапі набору в муніципальні дитячі садки: брати і сестри дитини, яка продовжує навчання в першому закладі вибір - 64 бали, принаймні один із батьків дитини сплатив ПДФО за минулий рік у м. Лодзь - 32 бали, дитина, яка підлягає обов’язковим профілактичним щепленням, зазначеним у Постанові Міністра охорони здоров’я від 18 серпня 2011 року про обов’язкові профілактичні щеплення (Закон. вісник за 2018 р., ст. 753 та за 2019 р., ст. 2118), або дитина, щодо якої проходив кваліфікаційний медичний огляд. дає підстави для відстрочки обов'язкової вакцинації - 16 балів. дитина обох батьків, які працюють або навчаються за денною формою навчання, критерій також поширюється на одинокого батька - 8 балів, дитина, яка відвідує ясла в рік вступу - 4 бали, дитина, зазначена соціальним працівником групи ризику щодо влаштування на виховання, - 2 бали. Максимальна кількість балів, яку можна отримати – 126. Процедуру прийому на роботу проводить приймальна комісія, яка призначається директором муніципального дитячого садка.

5 квітня 2023 р. о О 08:00 буде запущено веб-сайт із путівником, який містить пропозиції муніципальних дитсадків міста Лодзь та інструкції щодо заповнення заявки в електронній формі. Сайт працюватиме до 20 квітня 2023 року за адресою: 15:00. Батьки/законні опікуни можуть подати заявку на прийом дитини до 3 муніципальних дитячих садочків міста Лодзь. Батьки/законні опікуни складають список вибраних закладів відповідно до своїх уподобань. Батьки/законні особи, які їх замінюють, додають до заяви необхідні, зазначені в Акті, завірені копії або оригінали документів, що підтверджують відповідність зазначеним критеріям, зокрема: декларація про багатодітність у сім'ї кандидата, довідка про необхідність спеціальної освіти, видана завдяки про інвалідність, довідку про інвалідність або ступінь інвалідності або еквівалентну довідку відповідно до Закону від 27 серпня 1997 року про професійну та соціальну реабілітацію та зайнятість інвалідів, остаточне рішення сімейного суду про розірвання шлюбу або роздільне проживання або свідоцтво про смерть і заяву про те, що виховуєте дитину самостійно та не виховуєте жодної дитини разом з її батьком, документ, що підтверджує влаштування дитини на виховання та виховання заяви, що підтверджують виконання критеріїв, відповідно до 1 розд. 1 бал 1,3,4,5 та 6 резолюції LIII/1614/22 Міської ради в Лодзі від 12 січня 2022 року про визначення критеріїв, які враховуються на другому етапі процедури набору в муніципальні дитячі садки та присвоєння їм певної кількість балів; копія першої сторінки податкової декларації у сфері податку на доходи фізичних осіб у разі електронної декларації разом з офіційним підтвердженням отримання з відповідним номером (UPO) або випискою з номером активного пакета резидента на картку громадянина Лодзі як підтвердження відповідності критерію, зазначеному в § 1 розділу 1 п. 2 постанови LIII/1614/22 Міської ради в Лодзі від 12 січня 2022 р. про визначення критеріїв, які враховуються на другому етапі процедури набору в муніципальні дитячі садки та присвоєння їм певної кількості балів. Заяви роблять під страхом кримінальної відповідальності за надання неправдивих свідчень. Особа, яка подає декларацію, зобов’язана включити в неї пункт «Мені відомо про кримінальну відповідальність за подання недостовірної декларації» (ст. 150 ч. 6 Закону від 14 грудня 2016 р. «Про освіту» (Вісник від 2021 р.). пункт 1082 зі змінами).

Батьки/законні представники дітей, охоплених обов’язковим навчанням (тобто 2016 року народження), повинні додати до заяви про вступ до міського дитячого садка рішення директора обласної початкової школи про відстрочку обов’язкового навчання. Заповнена заява підписується обома батьками / законними представниками дитини. Підписи підтверджують відповідність відомостей, викладених у заяві, фактичним обставинам. Заявки перевіряються приймальною комісією. Голова приймальної комісії може: вимагати від батьків/опікунів документів, що підтверджують обставини, викладені в заяві (термін подання документів встановлює голова), просити мера міста Лодзь підтвердити викладені в ньому обставини у заявах. Для підтвердження обставин, викладених у деклараціях, президент використовує інформацію, до якої він має доступ за посадою, може звертатися за інформацією до державних установ, а також може призначати співбесіду для перевірки декларації про самотнього батьківства. Примітка: батьки/опікуни не подають заяву в паперовому вигляді до закладів, зазначених у списку переваг, вони лише додають заяву та інші документи у вигляді вкладень в електронній системі набору. Необхідно заповнити електронну заявку на сайті системи найму. Після заповнення анкети її потрібно роздрукувати, підписати, потім відсканувати або сфотографувати та прикріпити до системи набору як вкладення. Крім того, якщо відмічено відповідність вимогам закону та/або органів місцевого самоврядування, їх необхідно додати у вигляді додатків, як і до всіх інших документів/декларацій, що підтверджують критерії. Заяву разом з іншими документами/деклараціями видно на всіх об’єктах, зазначених у списку переваг. Заява в системі погоджується закладом першого вибору. 12 травня 2023 р. о 15:00 приймальна комісія оголошує результати процедури набору у вигляді алфавітного списку кваліфікованих та некваліфікованих кандидатів. Списки будуть розміщені в штабі даного закладу. Крім того, батьки/законні опікуни можуть перевірити інформацію про придатність/некваліфікованість кандидата для певного закладу, увійшовши у свій обліковий запис в електронній системі прийому на роботу або батьки/законні представники отримають інформацію про кваліфікацію/некваліфікацію кандидата електронною поштою на електронну адресу, вказану в заявці.

Батьки/законні опікуни кандидатів пройшли кваліфікацію вчасно з 12 травня від 15:00 до 19 травня 2023 року до 12:00 год 15:00 зобов’язані подати підтвердження про своє бажання вступити до міського дитячого садка, до якого кандидат пройшов відбір. Батьки/опікуни після отримання результатів набору Після кваліфікації кандидата для того чи іншого дитячого садка, він повинен увійти до свого облікового запису в системі набору та в електронному вигляді підтвердити своє бажання прийняти. Непідтвердження бажання прийняти протягом встановленого терміну буде розглядатися як відмова прийом кандидата до закладу. 26 травня 2023 р. о Після 15:00 приймальна комісія оприлюднює списки допущених і недопущених кандидатів, а також відомості про кількість вакансій або їх відсутність. вище списки містять імена та прізвища кандидатів в алфавітному порядку та інформацію про найменшу кількість балів, за якою кандидат був допущений. Крім того, у списках зазначається дата їх оприлюднення за підписом голови приймальної комісії. Списки будуть розміщені в штабі даного закладу. Крім того, батьки/опікуни можуть перевірити інформацію про вступ/відмову кандидата до того чи іншого закладу, увійшовши у свій обліковий запис в електронній системі прийому на роботу. Батьки/законні особи дітей, які будуть прийняті до міських дитячих садків у 2023/2024 навчальному році, зобов’язані з’явитися перед ними для надання документів про прийом на роботу та підписання відомостей про правила користування послугами дитячого садка, першої день перебування дитини в дитячому садку, але не пізніше 10 вересня 2023 року.

Персональні дані кандидатів, які не відбулися, зібрані для цілей процедури набору, зберігаються в муніципальному дитячому садку, який проводив процедуру набору, протягом одного року, якщо не було подано скаргу до адміністративного суду на рішення директора муніципального дитячого садка. і процедура не була завершена остаточним рішенням. Діти з особливими освітніми потребами Діти з заявою про необхідність спеціального навчання для вступу до загальнодоступних палат та до інтегрованого дитячого садка, інтеграційної палати, спеціального дитячого садка, спеціальної палати беруть участь в електронному наборі - на загальних умовах. У ситуації, коли дитина проходить обстеження для отримання висновку про потребу в спеціальному навчанні або висновку про відстрочку від шкільних обов’язків, батько/осібник повинен надати довідку з психолого-педагогічної консультації, яка підтверджує цей факт під час навчання. процедура прийому на роботу. Відповідні документи необхідно буде надати на об’єкт пізніше. Питання щодо набору можна направляти безпосередньо в дошкільні заклади в їх робочий час на електронну пошту.

Адреса сайту для батьків: https://nabor.pcss.pl/lodz

 


Uwaga Rodzice!!!

Od dnia 15.03.2023 do dnia 28.03.2023
rozpoczyna się kontynuacja dla dzieci
  już uczęszczających do przedszkola
   na rok szkolny 2023/2024.
                    Deklaracje są do pobrania u pań woźnych w szatni.

До уваги батьків!!!

З 15.03.2023 по 28.03.2023р

починається продовження для дітейвже відвідує

садочокна 2023/2024 навчальний рік.

Декларації доступні для скачування у двірників в гардеробі.