Deklaracja dostępności

Przedszkole Miejskie nr 50 w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych . Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Miejskiego nr 50.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie obrazy (zdjęcia) dodane do treści strony przed dniem 2020.02.03 posiadają tekst alternatywny pozwalający zapoznać się z treścią obrazu.
 • Niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc) z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność.
 • Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
 • Zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • E-mail: kontakt@pm50.elodz.edu.pl
 • Telefon: +48 42 657 33 76

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Przedszkola Miejskiego nr 50 w Łodzi usytuowany jest przy ul. Bojowników Getta Warszawskiego 14 , wjazd do przedszkola jest od ul. Wojska Polskiego 21 . Przed posesją placówki nie ma parkingu . Aby wejść do budynku trzeba pokonać trzy średnie schody (przedszkole nie posiada podjazdu dla wózków i nie można skorzystać z platformy) . Budynek przedszkolny jest dwupoziomowy nie posiada wind , pochylni i podjazdów. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wejście z psem asystującym . Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • Możliwość powiększenia wielkości liter na stronie.
 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych.
 • Dostępność dla wszystkich bez względu na wiek czy poziom sprawności.

Inne informacje i oświadczenia

 • Piszemy prostym, powszechnie zrozumiałym językiem.
 • Dzielimy treści na krótkie akapity, używamy krótkich zdań.
 • Dostępność dla wszystkich bez względu na wiek czy poziom sprawności.
 • Umieszczamy ważne linki w osobnych akapitach, które są dobrze widoczne.

.

Wielkość czcionki
Kontrast